Danh bạ điện tử TC VHNT&DL Bắc Giang

Danh bạ điện tử

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

   I

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Mai Phong

Hiệu trưởng

0967533555

anhbn_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Phan Đình Oánh

Phó Hiệu trưởng

0912.170.631

oanhpd_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Trần Trang Nhung

Phó Hiệu trưởng

0982.201.106

nhungtt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

II

Phòng chuyên môn

1

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

1

Trần Văn Quyền

Trưởng phòng HCTH

0978.757.737

quyentv_ttc_svhttd@bacgiang.gov.vn

2

Hoàng Thị Ngọc Lan Kế toán  0917.633.206 lanhtn_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Đỗ Thị Thanh

Cán bộ

01693.863.488

thanhdt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Lưu Thị Minh

Cán bộ

0977.291.883

  minhlt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

5

Đỗ Minh Xuân

Cán bộ

0982.134.889

  xuandm_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

6

Hoàng Thị Hồng

Cán bộ

0988.518.929

  honght_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

7

Nguyễn Huyền Trang

Cán bộ

0912.930.508

  tranght_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

8

Phương Thị Kim

Cán bộ

0979.605.211

  kimpt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

9

Nguyễn Văn Trường

Cán bộ

0988.114.328

truongnv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Phòng Kế hoạch –

Đào tạo

1

Ngô Thúy Hiệp

Trưởng phòng  KHĐT

0976.843.117

hiepnt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Huy

Phó T. Phòng KHĐT

0915.969.846

huynv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Liên

cán bộ

01222.333.547

  liennt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Đinh Thị Hường

giáo viên

0985.543.429

huongdt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

5

Phan Thanh Hoàn

giáo viên

0989.656.266

  hoanpt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 01693.884.968 thoant_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
7 Đặng Ái Thanh Cán bộ 0973.294.969 thanhda_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Khoa Âm nhạc &

Sân khấu

1

Quách Thị Nga

Trưởng Khoa Nghệ thuật

0912.588.573

ngaqt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Lan Hương

Phó Khoa Nghệ thuật

0988.559.871

huongnl_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Huân

giáo viên

0913.033.101

  huannh_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Lê Văn Phúc

giáo viên

0985.858.180

phuclv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Kiên Quyết

giáo viên

0912.053.630

quyetnk_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

6

Đinh Thị Minh Nhâm

giáo viên

0985.475.478

nhamdtm_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

7

Hoàng Lệ Thúy Ngân

giáo viên

0943.923.325

nganhlt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
8 Nguyễn Thị Hòa giáo viên 0969.205.110 hoant_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Khoa Lý luận cơ sở, nghiệp vụ văn hóa và Du lịch

1

Nguyễn Dung Nghi

Trưởng khoa VHTTDL

0916.794.412

nghind_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Trần Ái Vân

Phó Trưởng khoa VHTTDL

0912.260.645

vanta_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Trần Văn Bảo

Giáo viên

0989.850.985

baotv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Giáp Thị Lan

Giáo viên

0985.887.802

langt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
5 Hoàng Thị Nga Giáo viên 01663.721.969
6 Đàm Đức Nam Giáo viên 0978.813.307
7 Đào Ngọc Anh Giáo viên 0973.022.395

5

Khoa Mỹ thuật

1

Phạm Công Chúc

Giáo viên

0988.717.083

chucpc_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Trương Đình Huy

Phó Khoa mỹ thuật

0974.684.352

huytd_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

3

Trương Quang Hải

giáo viên

0936.041.975

  haitq_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

4

Vũ Công Trí

giáo viên

0984.241.692

  trivc_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

6

Khoa Thể dục thể thao

1

Nguyễn Thị Hòe

Giáo viên

0989.001.059

hoent_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Đức Duy

Giáo viên

0989.786.321

duynd_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn