Ban Giám hiệu

Họ và tên Trần Mai Phong
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0912346558
Trình độ đào tạo Thạc sỹ Quan Lý Văn Hoá
 Email: phongtm_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 Họ và tên:  Trần Văn Quyền
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Điện thoại:  0978757737
Trình độ đào tạo Thạc sĩ Thể dục thể thao
Email:  quyentv_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn
Họ và tên Trần Trang Nhung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0982201106
Trình độ đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 Email: Nhungtt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn