Ban giám hiệu

Họ và tên Bùi Ngọc Anh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0968.205.999
Trình độ đào tạo Thạc sỹ Giáo dục học
 Email: anhbn_tthl_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 Họ và tên:  Phan Đình Oánh
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Điện thoại:  0912170631
Trình độ đào tạo Thạc sĩ Văn hóa học
Email:  Oanhpd_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn

Họ và tên Trần Trang Nhung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0982201106
Trình độ đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 Email: Nhungtt_ttc_svhttdl@bacgiang.gov.vn