Đại hội Đảng bộ các cấp – bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội toàn quốc của Đảng

0
3571

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Việc tổ chức Đại hội nhằm thể hiện tầm nhìn có nguyên tắc, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, là nguồn cổ vũ lớn lao tinh thần và khí thế thi đua của đảng viên, các cơ quan trong cả nước. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, khởi đầu là đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội XIII của Đảng. Điều dó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy, tổ chức Đảng mà quan trọng nhất là sự chung tay phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên.Việc tổ chức đại hội các cấp là một bước rà soát quan trọng đối với năng lực chiến đấu của các cấp ủy cơ sở, của tinh thần đoàn kết trong đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Căn cứ Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 09/9/2019 về Kế hoạch Đại hội các cấp trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, Chi bộ Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong không khí thi đua chung, công tác chuẩn bị của Chi bộ nhà trường tiến tới tổ chức đại hội cơ sở được triển khai vô cùng nghiêm túc, thiết thực, trách nhiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền về đại hội được Chi bộ chú trọng ngay từ những ngày đầu theo phương châm: Mỗi đảng viên là một nhân tố làm nên thành công của Đại hội. Tiêu chí đảm bảo thành công của công tác tuyên truyền đó là đảm bảo mỗi  Đảng viên cần nắm rõ mọi quy định, thấm nhuần ý nghĩa của việc tổ chức đại hội các cấp thực sự là bước chuẩn bị quan trọng tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng. Để cụ thể hóa các bước chuẩn bị tiến tới đại hội, Chi bộ Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã thành lập các tiểu ban gồm có: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban cơ sở vật chất, Tiểu ban tuyên truyền. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các trưởng tiểu ban thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đảm bảo tiến độ chuẩn bị cho đại hội đúng kế hoạch và chất lượng tốt nhất.

Đại hội Đảng bộ các cấp có ý nghĩa vô cùng trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội một lần nữa khẳng định những thành tựu, đường lối đổi mới là bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phong trào cộng sản trên thế giới. Đó cũng chính là mục tiêu lớn lao mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới. Chính vì vậy: Đại hội Đảng bộ các cấp là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho Đại hội toàn quốc của Đảng.

Giáp Thị Lan – Khoa LLCS,NVVH&DL

 

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here