Đại hội chi đoàn học sinh trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang điểm nhấn trong công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

0
1684

       Hằng năm, việc tổ chức đại hội chi đoàn học sinh trong các trường học không chỉ thực hiện các quy định của  Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mà còn thiết thực góp phần xây dựng tổ chức đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Đại hội là diễn đàn quan trọng để đoàn viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất các mục tiêu chung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Thông qua đại hội chi đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn được củng cố và kiện toàn.

        Hằng năm, Đoàn trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đặc biệt quan tâm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi đoàn học sinh tổ chức đại hội. Đại hội chi đoàn học sinh được diễn ra vào những tháng đầu năm học, gắn liền với việc ổn định tình hình học tập và rèn luyện của đoàn viên thanh niên.

        Đại hội chi đoàn học sinh năm học 2018 – 2019 diễn ra tập trung vào cuối tháng 10. Thông qua đại hội, đội ngũ cán bộ đoàn ở các liên chi đoàn được bổ sung, kiện toàn, trở thành hạt nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn trường. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh niên thời gian tới. Đại hội cũng cụ thể hóa những chương trình công tác đoàn mà đoàn cấp trên giao phó, phát động đến từng chi đoàn, từng đoàn viên, thanh niên. Việc kiểm điểm Ban Chấp hành được thực hiện nghiêm túc, khách quan trên tinh thần xây dựng, từ đó đề ra phương thức, biện pháp thực hiện nhiệm vụ, công tác đoàn ngày càng hiệu quả hơn. Những ý kiến phát biểu tham luận và quan điểm chỉ đạo của Đoàn cấp trên được tiếp thu và đưa vào Nghị quyết góp phần thực hiện thắng lợi hoạt động của các liên chi đoàn.

        Điểm nhấn đặc biệt quan trọng mà các đại hội hướng tới là việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Chấp hành cũng như giữa các liên chi đoàn thuộc đoàn trường. Điều này sẽ tạo sợi dây kết dính trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019. Sự đồng thuận giữa các liên chi đoàn và từng đoàn viên, thanh niên được coi là một tiêu chí đảm bảo tính nhất quán, vững mạnh của tổ chức đoàn mà các đại hội thu nhận được.

        Đại hội chi đoàn học sinh diễn ra đáp ứng  yêu cầu về đội ngũ cán bộ đoàn cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang xuyên suốt năm học. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tiến hành đại hội theo quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của đoàn cấp trên, Đại hội các liên chi đoàn đã thực hiện đầy đủ chương trình và nhiệm vụ đặt ra. Qua đó một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang nói riêng và khối trường học nói chung.

Giáp Thị Lan – UV BCH Đoàn trường

Một số ảnh đại hội chi đoàn học sinh năm học 2018 – 2019

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here